inapoi

OUG 88 / 12 octombrie 2011

ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
   Având în vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) - România - "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile" de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispoziţiilor comunitare în domeniu potrivit cãrora aceastã schemã de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibilã de a fi ajutor de stat, şi necesitatea corelãrii Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu prevederile legislaţiei comunitare, inclusiv a deciziei sus-menţionate, ţinând seama cã punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, contribuie la dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului naţional privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulatã în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizãrii energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE ,
    deoarece aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare, ce nu suferã amânare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, dupã litera ad) se introduc nouã noi litere, lit. ae)-am), cu urmãtorul cuprins:
    "ae) centralã electricã multicombustibil - centralã electricã care produce energie electricã folosind surse regenerabile şi convenţionale de energie, care se utilizeazã fie în instalaţii de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeaşi instalaţie de ardere dacã conţinutul energetic al combustibilului convenţional utilizat nu depãşeşte 10% din conţinutul energetic total;
    af) supracompensare - situaţia în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizaţi anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuatã pentru ansamblul capacitãţilor de producere utilizând aceeaşi tehnologie rezultã o ratã internã de rentabilitate mai mare cu 10% faţã de valoarea consideratã pentru tehnologia respectivã la autorizarea sistemului de promovare şi care se va publica pe site-ul ANRE;
    ag) analizã cost-beneficiu - analizã economicã efectuatã în vederea determinãrii rentabilitãţii investiţiilor în producerea de energie electricã din surse regenerabile de energie, realizatã prin utilizarea tehnicii actualizãrii aplicatã la costurile de investiţie, costurile de exploatare şi la veniturile rezultate pe durata de viaţã a proiectelor;
    ah) ratã internã de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analizã cost-beneficiu care exprimã rentabilitatea unui proiect de investiţie, şi anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;
    ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producţiei de biocarburanţi ori producţiei de biomasã utilizatã în scopul producerii energiei electrice şi termice;
    aj) acces prioritar la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cãrora unor categorii de producãtori de energie electricã din surse regenerabile de energie li se asigurã posibilitatea preluãrii în orice moment şi a vânzãrii întregii cantitãţi de energie electricã produsã la un moment dat, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi disponibilitatea unitãţilor/resurselor eligibile;
    ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cãrora pentru energia electricã produsã din surse regenerabile de energie care beneficiazã de schema de sprijin prin certificate verzi contractatã şi vândutã pe piaţa de energie electricã se garanteazã preluarea în reţeaua electricã;
    al) acreditare - activitate desfãşuratã de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordã unui operator economic care deţine centrale electrice ce utilizeazã surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevãzut de prezenta lege;
    am) calificare - activitate desfãşuratã de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileşte cantitatea de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã într-o centralã/grup de cogenerare."

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "h) gaz de fermentare a deşeurilor;".

    3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) 7 ani, pentru energia electricã produsã în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacã sunt utilizate în sisteme izolate sau dacã au fost puse în funcţiune pe teritoriul României înainte de data aplicãrii sistemului de promovare prevãzut de prezenta lege;".

    4. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplicã producãtorilor pentru energia electricã produsã din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electricã produsã pe perioada de probã, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacã punerile în funcţiune, respectiv retehnologizãrile de grupuri/centrale se realizeazã pânã la sfârşitul anului 2016.
    (4) În vederea aplicãrii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe mãsura punerii în funcţiune a fiecãrui grup electric individual din cadrul unei capacitãţi energetice conţinând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferenţiat în funcţie de momentul acreditãrii."

    5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) energia electricã produsã din combustibil care provine din biomasã, deşeuri industriale şi/sau municipale achiziţionate din import, indiferent de puterea instalatã a centralei electrice;
    ......................................................................
    c) energia electricã produsã în centrale electrice care utilizeazã surse regenerabile şi convenţionale de energie în aceeaşi instalaţie de ardere dacã conţinutul energetic al combustibilului convenţional utilizat depãşeşte 10% din conţinutul energetic total;".

    6. La articolul 3, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producãtorii care solicitã un sistem de promovare sunt obligaţi sã opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficienţã pe baza cererii de energie termicã utilã potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementãrii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficienţã pe baza cererii de energie termicã utilã, fie pentru schema de promovare prevãzutã în prezenta lege."
7. La articolul 3, dupã alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu urmãtorul cuprins:
    "(8) În cazul producãtorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicãrii sistemului de promovare prevãzut de prezenta lege, duratele de aplicare prevãzute la alin. (2) se vor diminua corespunzãtor cu perioadele pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi.
    (9) Producãtorii de energie electricã din sursele regenerabile de energie prevãzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiazã de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacã deţin certificat de origine pentru biomasa utilizatã drept combustibil sau materie primã.
    (10) Certificatele de origine prevãzute la alin. (9) se emit de cãtre:
    a) Ministerul Mediului şi Pãdurilor, pentru biomasa provenitã din silviculturã şi industriile conexe, precum şi pentru biomasa provenitã din deşeuri industriale şi municipale;
    b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, pentru biomasa provenitã din agriculturã şi industriile conexe.
    (11) Certificatele de origine prevãzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor şi, respectiv, al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale."

    8. La articolul 4, alineatele (6) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(6) ANRE acrediteazã producãtorii de energie electricã din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condiţiile prevãzute în Regulamentul de acreditare a producãtorilor de energie electricã din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
    ......................................................................
    (9) ANRE stabileşte prin ordin, pânã la data de 1 martie a fiecãrui an, cota anualã obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentã anului precedent, pe baza cantitãţilor realizate de energie electricã din surse regenerabile şi a consumului final de energie electricã din anul precedent, dar fãrã a depãşi nivelul corespunzãtor cotelor obligatorii de energie electricã din surse regenerabile stabilite la alin. (4)."

    9. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producãtorilor pentru cantitatea de energie electricã produsã din centrale electrice care utilizeazã surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electricã necesarã asigurãrii consumului propriu tehnologic al acestora.
    (2) Producãtorii de energie din surse regenerabile beneficiazã de un numãr de certificate verzi pentru energia electricã produsã şi livratã potrivit prevederilor alin. (1) dupã cum urmeazã:
    a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacã centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacã centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electricã din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
    b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalatã de cel mult 10 MW, care nu se încadreazã în condiţiile prevãzute la lit. a);

    c) douã certificate verzi, pânã în anul 2017, şi un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producãtorii de energie electricã din energie eolianã;
    d) douã certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producãtorii de energie electricã din sursele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);
    e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producãtorii de energie electricã din sursele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. h) şi i);
    f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producãtorii de energie electricã din sursele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c).
    (3) Beneficiazã de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege şi energia electricã produsã în centrale electrice care utilizeazã surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.
    (4) Pentru energia electricã produsã în centrale/grupuri de cogenerare care utilizeazã sursele regenerabile de energie prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) şi calificatã de ANRE ca fiind de înaltã eficienţã se acordã suplimentar faţã de prevederile alin. (2) lit. d) şi e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.
    (5) Pentru energia electricã produsã în centrale electrice care utilizeazã biomasa care provine din culturi energetice se acordã suplimentar faţã de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.
    (6) ANRE are urmãtoarele atribuţii:
a) acrediteazã grupurile/centralele electrice care beneficiazã de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producãtorilor de energie electricã din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
    b) elaboreazã cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producãtorilor de energie electricã din surse regenerabile care beneficiazã de schema de promovare prin certificate verzi.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producãtorii de energie electricã beneficiazã de:
    a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probã;
    b) un numãr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numãrului de certificate verzi prevãzut la alin. (2) diminuând valoarea de referinţã a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi pãstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacã centralele electrice beneficiazã suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.
    (8) Producãtorii de energie electricã din surse regenerabile de energie beneficiazã de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) dupã acreditarea acestora de ANRE în baza regulamentului prevãzut la alin. (6) lit. a) începând cu luna calendaristicã în care s-a emis decizia de acreditare.
    (9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem au o duratã de valabilitate de 16 luni.
    (10) Mecanismul de reducere a numãrului de certificate verzi prevãzut la alin. (7) lit. b) se stabileşte de ANRE prin regulamentul prevãzut la alin. (6) lit. a)."
10. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Producãtorii de energie electricã din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport şi sistem informaţiile necesare stabilirii cantitãţii de energie electricã produse din surse regenerabile care beneficiazã de certificate verzi în luna precedentã, însoţite de:
    a) procesele-verbale care confirmã valorile mãsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreunã cu operatorii de reţea, în cazul producãtorilor care livreazã energie electricã în reţele electrice;
    b) datele privind cantitãţile de energie electricã produse din surse regenerabile şi livrate consumatorilor, în cazul producãtorilor care livreazã energie electricã direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic."

    11. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Cantitatea de energie electricã pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
    a) energia electricã achiziţionatã de furnizorii de energie electricã, destinatã atât consumului final al acestora, cât şi vânzãrii cãtre consumatorii finali;
    b) energia electricã utilizatã pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de cãtre un producãtor de energie electricã;
c) energia electricã utilizatã de un producãtor pentru alimentarea cu energie electricã a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electricã.
    (2) Furnizorii de energie electricã şi producãtorii prevãzuţi la alin. (1) sunt obligaţi sã achiziţioneze anual un numãr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art. 4 alin. (9), şi cantitatea de energie electricã prevãzutã la alin. (1), exprimatã în MWh, furnizatã anual consumatorilor finali.
    (3) Furnizorii de energie electricã şi producãtorii prevãzuţi la alin. (1) sunt obligaţi sã transmitã anual la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantitãţile de energie electricã pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi."

    12. La articolul 10, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Pânã la îndeplinirea ţintelor naţionale prevãzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiazã de sistemul de promovare prevãzut de prezenta lege se realizeazã doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electricã al României, energia electricã respectivã fiind însoţitã de garanţii de origine emise potrivit prevederilor art. 24."

    13. La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacţionare prevãzute la alin. (1) se indexeazã anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeanã (UE), comunicat oficial de cãtre EUROSTAT.
    (4) În termen de 15 zile de la publicarea oficialã a indicelui mediu anual de inflaţie de cãtre EUROSTAT, ANRE aprobã prin ordin valorile minime şi maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), aplicabile pentru anul în curs."
14. Titlul capitolului IV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "CAPITOLUL IV
    Îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi"

    15. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Pânã la data de 15 aprilie a fiecãrui an, ANRE stabileşte pentru fiecare furnizor şi pentru fiecare din producãtorii care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi gradul de îndeplinire individualã a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informaţiilor privind numãrul de certificate verzi achiziţionate şi energia electricã consumatã/livratã pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).
    (2) Furnizorii, precum şi producãtorii prevãzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizeazã cota obligatorie anualã sunt obligaţi sã plãteascã contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculatã în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţionalã a României pentru luna decembrie a anului precedent.
    (3) Începând cu anul 2011, valoarea prevãzutã la alin. (2) se indexeazã anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de cãtre EUROSTAT.
    (4) În termen de 15 zile de la publicarea oficialã a indicelui mediu anual de inflaţie de cãtre EUROSTAT, ANRE aprobã şi publicã pe site-ul propriu valoarea determinatã potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), aplicabilã pentru anul în curs.

(5) Administraţia Fondului pentru Mediu emite facturi de încasare a obligaţiilor de platã care decurg din aplicarea alin. (2) în termen de 10 zile de la data înştiinţãrii emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia.
    (6) Suma rezultatã din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizatã de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţãrii investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de cãtre persoanele fizice care realizeazã capacitãţi energetice cu putere instalatã de pânã la 100 kW.
    (7) Furnizorii şi producãtorii care comercializeazã energie electricã consumatorilor finali sunt obligaţi sã-i informeze periodic conform reglementãrilor ANRE cu privire la costul achiziţiei de certificate verzi corespunzãtor unui kWh de energie electricã vândutã acestora."

    16. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Producãtorii de energie electricã din surse regenerabile de energie vând energia electricã produsã pe piaţa de energie electricã la preţul pieţei.
    (2) Energia electricã produsã din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centralã poate fi vândutã furnizorilor în ale cãror zone de licenţã sunt situate centralele respective, la preţuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electricã vândutã la preţ reglementat nu mai beneficiazã de certificate verzi.
    (3) Furnizorii prevãzuţi la alin. (2) sunt obligaţi, la solicitarea producãtorilor care utilizeazã surse regenerabile de energie, sã achiziţioneze energia electricã produsã conform alin. (2), în condiţiile stabilite de ANRE.
    (4) Preţurile reglementate şi regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevãzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii şi vor fi notificate Comisiei Europene în condiţiile legii.
(5) Solicitãrile de vânzare a energiei electrice de cãtre producãtorii/consumatorii prevãzuţi la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizaţi la alin. (2), de regulã, pânã la sfârşitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpãrare fiind încheiate pe cel puţin un an de zile.
    (6) Persoanele fizice care deţin unitãţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalatã sub 50 kW pe loc de consum, precum şi autoritãţile publice care deţin capacitãţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiarã şi/sau cantitativã, între energia livratã şi energia consumatã din reţea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
    (7) Operatorul de transport şi sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigurã dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel încât producţia efectivã de energie electricã din surse regenerabile sã fie cât mai aproape de disponibilul acestor resurse, având dreptul de a limita ori întrerupe producerea de energie electricã din surse regenerabile numai în baza reglementãrilor tehnice şi comerciale aprobate de ANRE sau în cazuri excepţionale, dacã aceastã acţiune este absolut necesarã pentru menţinerea stabilitãţii şi îndeplinirea criteriilor de siguranţã a Sistemului Electroenergetic Naţional.
    (8) Pentru energia electricã care beneficiazã de sistemul de sprijin prevãzut de prezenta lege, contractatã şi vândutã pe piaţa de energie, se asigurã acces garantat la reţea, cu excepţia energiei electrice care este contractatã şi vândutã la preţ reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigurã accesul prioritar la reţea.
    (9) ANRE stabileşte regulile tehnice şi comerciale care sã permitã accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8), inclusiv posibilitatea tranzacţionãrii energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport şi de sistem şi cu consultarea tuturor pãrţilor interesate."

    17. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (ii) şi lit. b) poate implica şi operatorii privaţi. Acordurile respective sunt încheiate pe unul sau mai mulţi ani şi sunt notificate Comisiei Europene de cãtre ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecãrui an în care sunt în vigoare.
    (3) Dacã pentru realizarea obiectivului naţional privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luatã în considerare energia electricã din surse regenerabile de energie produsã şi consumatã într-o ţarã terţã în cadrul acordurilor comune prevãzute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) şi art. 10 din Directiva 2009/28/CE ."
18. La articolul 15, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dacã este necesar pentru îndeplinirea obiectivului naţional privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE ."

    19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogã.

    20. La articolul 25, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Capacitãţile de producere de energie electricã din surse regenerabile de energie se racordeazã la reţeaua electricã de transport/distribuţie a energiei electrice, în mãsura în care nu este afectatã siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional."

    21. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Un operator economic care dezvoltã un proiect de centralã electricã de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalatã mai mare de 125 MW, care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, întocmeşte şi transmite conform legii documentaţia necesarã evaluãrii detaliate a mãsurii de sprijin de cãtre Comisia Europeanã, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientãrile comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului (2008/C82/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.
    (2) Operatorii economici solicitanţi beneficiazã de sistemul de promovare prevãzut de prezenta lege numai dupã autorizarea acestuia de cãtre Comisia Europeanã şi numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile menţionate în decizia de autorizare, respectiv dupã finalizarea evaluãrii detaliate prevãzute la alin. (1).
(3) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) se realizeazã de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).
    (4) Pentru operatorii prevãzuţi la alin. (1), ANRE poate modifica numãrul de certificate verzi prevãzut la art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene."

    22. La articolul 28, alineatul (2) se abrogã.

    23. Dupã articolul 28 se introduc douã noi articole, articolele 29 şi 30, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) ANRE monitorizeazã producãtorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi şi întocmeşte rapoarte anuale pe care le face publice.
    (2) În cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi şi din rezultatele monitorizãrii costurilor investiţionale şi de operare/veniturilor producãtorilor, se constatã cã parametrii specifici fiecãrei tehnologii diferã de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevãzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune mãsuri pentru reducerea numãrului de certificate verzi prevãzut la art. 6 alin. (2).
    (3) Mãsurile prevãzute la alin. (2) se aprobã prin hotãrâre a Guvernului şi se aplicã pentru producãtorii de energie electricã din surse regenerabile de energie care încep sã producã energie electricã dupã data intrãrii în vigoare a acesteia.
    Art. 30. - (1) Constituie contravenţie urmãtoarele fapte:
a) neprezentarea de cãtre producãtorii şi furnizorii menţionaţi la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informaţiilor solicitate de ANRE în baza prezentei legi şi a reglementãrilor emise în aplicarea acesteia sau furnizarea incorectã ori incompletã de astfel de date/informaţii;
    b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachiziţionate de cãtre furnizorii şi producãtorii prevãzuţi la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementãrile ANRE;
    c) tranzacţionarea certificatelor verzi la preţuri care nu se încadreazã în limitele stabilite la art. 11;
    d) refuzul nejustificat al operatorilor de reţea de a valida valorile mãsurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).
    (2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendã de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.
    (3) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) se sancţioneazã cu amendã egalã cu contravaloarea totalã a certificatelor verzi neachiziţionate de un furnizor sau producãtor prevãzut la art. 8 alin. (1) multiplicatã de 3 ori, valoarea minimã a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximã de 100.000 lei.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.
    (5) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobate cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. II
    (1) Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, producãtorii de energie electricã care deţin grupuri/centrale electrice ce utilizeazã surse regenerabile de energie aflate în funcţiune la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã sunt obligaţi sã solicite Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acreditarea în termen de 30 de zile şi beneficiazã de numãrul de certificate verzi prevãzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã obţinerea acesteia.
    (2) Producãtorii de energie electricã ce deţin grupuri/centrale electrice care utilizeazã ca surse regenerabile de energie sub formã de biomasã, biolichide sau biogaz, aflate în funcţiune la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, sunt acreditaţi temporar de ANRE pe o perioadã de 6 luni pentru a beneficia de certificate verzi fãrã sã prezinte certificate de origine pentru aceste surse.
    (3) Producãtorii de energie electricã, care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã exploateazã comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalatã mai mare de 125 MW, vor fi acreditaţi de ANRE şi beneficiazã de numãrul de certificate verzi prevãzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, corespunzãtor sursei regenerabile utilizate pentru o perioadã de 24 de luni de la data acreditãrii.
    (4) Producãtorii de energie electricã prevãzuţi la alin. (3) trebuie sã întocmeascã şi sã transmitã autoritãţilor competente documentaţia necesarã evaluãrii detaliate a mãsurii de sprijin de cãtre Comisia Europeanã, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrãgând suspendarea acordãrii sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se realizeazã de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (6) În cazul producãtorilor de energie electricã menţionaţi la alin. (3), eventualele diferenţe pozitive între numãrul de certificate verzi primite şi numãrul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipuleazã regularizarea numãrului de certificate verzi prin reducerea numãrului de certificate verzi primite şi/sau prin obligaţia de achiziţie de certificate verzi din piaţã de cãtre aceştia.
    ART. III
Procedurile prevãzute la art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor şi, respectiv, al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, iar regulamentul prevãzut la art. 6 alin. (6) lit. a), respectiv metodologiile prevãzute la art. 14 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã prin ordin al ANRE în termen de 30 de zile, respectiv 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. IV
    La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã:
    a) Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificãrile ulterioare;
    b) Hotãrârea Guvernului nr. 1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009.

                     PRIM-MINISTRU
                       EMIL BOC

Realizat de Art Logo Art Extension Extension