inapoi

OUG 69 / 2011

OUG 69/2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2011


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 2 septembrie 2011

Avand in vedere necesitatea eficientizarii sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice si a imbunatatirii actului managerial al operatorilor prestatori ai serviciului public de alimentare a localitatilor cu energie termica,
tinand cont de faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, impunandu-se cresterea disciplinei financiare, predictabilitatii si transparentei executiei bugetare la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diminuarea arieratelor inregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si reducerea cheltuielilor bugetare ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
fiind necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de intarire a disciplinei financiare, astfel incat sa se reduca deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale,
luand in considerare necesitatea imperioasa ca operatorii economici implicati in aceasta activitate sa aiba in vedere in timp util aceste prevederi pentru a-si stabili strategiile de pregatire a sezonului de incalzire 2011—2012, in functie de fondurile disponibile, eliminand astfel eventuale blocaje si intreruperi in asigurarea serviciului public,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prin prezenta ordonanta se instituie unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei."

3. Articolul 2 se abroga.

4. La articolul 3, alineatele (2), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba preturi locale ale energiei termice facturate populatiei mai mici decat pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei.
..............................................
(4) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale aproba preturi locale ale energiei termice facturate populatiei mai mici decat pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei, acestea asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei.
(5) In cazul in care autoritatile administratiei publice locale nu cuprind in bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectueaza plata acestor sume catre furnizorii de energie termica potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termica sesizeaza Ministerul Administratiei si Internelor.
In baza ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, directiile generale ale finantelor publice aloca bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligatiilor catre furnizorii de energie termica, pana la lichidarea obligatiilor respective."

5. Articolul 4 se abroga.

6. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Sumele prevazute in bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda in avans de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termica pentru populatie, in vederea finantarii constituirii de catre producator a stocurilor de carbune, pacura si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri."

7. Articolul 5^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Sumele acordate furnizorilor de energie termica, prevazute la art. 3 alin. (4), inclusiv sumele acordate in avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), sunt virate de catre autoritatile administratiei publice locale furnizorilor de energie termica in termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, in conturi de tip ESCROW, deschise la banci de catre furnizorii de energie termica."

8. La articolul 5^2, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^2
(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pierderile prevazute la alin. (1) pot fi acoperite si din excedentul anual al bugetului local inregistrat la incheierea exercitiului bugetar."

Art. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Realizat de Art Logo Art Extension Extension